[663+RN+Haidar+leaves+hospital+for+Western+Sahara]